2

వైట్ వైన్ బాటిల్ తో పిక్నిక్, సింథటిక్ టర్ఫ్

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

పెరూలోని లిమాలోని పార్కులో కృత్రిమ గడ్డి ప్రాజెక్ట్ ఆట స్థలం